Nieuws

Onderwijsinspectie positief over SOVON

Voorjaar 2019 heeft het eerste vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie plaatsgevonden op basis van het vernieuwde toezichtkader van 2017. In dit toezichtkader start de Inspectie het onderzoek bij het bestuur en voert zij, afhankelijk van de uitkomsten daarvan, vervolgonderzoek uit op schoolniveau. Begin februari vond het startgesprek plaats tussen het bestuur van SOVON en de Inspectie. In vervolg daarop heeft de Inspectie onderzoek verricht op (afdelingen van) de Berger Scholengemeenschap, rsg Wiringherlant, praktijkschool Focus en het Murmellius Gymnasium. Het algehele oordeel van de Inspectie over SOVON is positief, zo blijkt uit het begin juli verschenen rapport. Het bestuur is volgens de Inspectie ‘in control’ op de diverse beoordelingsnormen uit het toezichtkader. De in 2018 in gang gezette nieuwe strategische koers richting een meer gezamenlijke aanpak en intensiever samenwerking tussen de SOVON-scholen, kan rekenen op draagvlak bij de medewerkers en begint intussen de eerste vruchten af te werpen. De onderwijskwaliteit op de Berger Scholengemeenschap, rsg Wiringherlant en praktijkschool Focus is als voldoende beoordeeld, met herstelopdrachten voor de Berger Scholengemeenschap (technische aanpassing op onderdelen van de PTA’s) en praktijkschool Focus (systematischer uitvoeren van lesbezoeken). Het Murmellius Gymnasium heeft helaas een onvoldoende beoordeling van de Inspectie gehad voor de didactische kwaliteit van de lessen. Voorjaar 2020 komt de Inspectie op de school langs voor een herbeoordeling. We hebben er vertrouwen in dat, met de al enige tijd terug door de schoolleiding in gang gezette verbeteracties op genoemd onderwerp, het Murmellius Gymnasium die herbeoordeling succesvol zal doorstaan.

Voor het Inspectierapport over SOVON, klik op onderstaande link.

InspectierapportbezoekSOVON2019.PDF

< Terug naar overzicht
Top